English

 หน้าแรก | ธรรมวิถีกวนอิม | อนุตราจารย์ชิงไห่ | ปาฐกถาธรรม | ถาม-ตอบ | ไข่มุกแห่งปัญญา | อาจารย์เล่าเรื่องตลก | อาจารย์เล่านิทาน | รูปภาพ
 สิ่งพิมพ์ | เทปคาสเซทและซีดี | ดีวีดี | บทกวี | ศิลปะสูงสุด | ประสบการณ์มหัศจรรย์ | รายงานพิเศษ | ธรรมสาร | สูตรอาหาร
 
 

 

ไข่มุกแห่งปัญญา 
ปล่อยวางการยึดติดอยู่กับการออกบวช
เป็นพระหรือแม่ชีในหัวใจ
ความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้เข้าถึงสัจธรรม
มองให้ชัด สิ่งใดถูกสิ่งใดผิด
ผลของสมาธิ
การติดต่อโดยตรงกับพระเจ้า นำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวในบั้นปลาย
การรู้แจ้งและการทำสมาธิ คือกุญแจที่จะกลายเป็นเกราะป้องกันภัยพิบัติ
แสงและเสียงภายใน
เราไม่มีทางซ่อนเร้นสิ่งที่อยู่ภายในของเราได้
ทัศนะชีวิตของผู้รู้แจ้ง
พระเจ้าสามารถพบได้ทุกวันและทุกแห่ง
ชื่นชมพระเจ้ามาถึงโดยการรู้จักอาจารย์
เราเป็นหนึ่งเดียวกับความเป็นพระเจ้า
การทำสมาธิทำให้ความคิดบวกสัมฤทธิ์ผล